نویسنده = کوهی گیگلو، توکل
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی مسئلۀ منطقی شر و تئودیسۀ مبتنی بر خیرهای برتر از سوئینبرن

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 149-164

توکل کوهی گیگلو؛ جواد دانش