نویسنده = ملکی، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. سعادت ناقص و کامل و ارتباط آن با رؤیت خداوند از دیدگاه توماس آکوئیناس

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 205-222

حسین هوشنگی؛ منصوره ملکی