تعداد مقالات: 307
هر یک از مقالات پذیرفته شده قبل از انتشار نهایی در سامانه بازگذاری خواهد شد. بعد از تکمیل مقالات هر شماره این مقالات به صفحه اصلی مجله منتقل می شود. با تکمیل مقالات، مجله برای کسانی که خواستار نسخه چاپی مجله هستند ارسال می شود.
76. فرگه ویتگنشتاین و استدلال زبان خصوصی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 57-81

سروش دباغ؛ رضا مثمر


77. انواع تبیین و نظریه های تبیین علمی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 45-64

مسعود صادقی


78. ویتگنشتاین: معنا، کاربرد و باور دینی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 69-104

محمد حسین مهدوی نژاد


79. تاثیر اعتقاد به سیلان وجودی بر حدود منطقی در حکمت متعالیه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 41-66

مریم خوشدل روحانی


80. عین و عینیت در فلسفه نظری کانت

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 51-70

حسین هوشنگی


81. عناصر فهم در اندیشه گادامر

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 55-65

عبدالله نصری


82. تاملی در اخلاق جهانی با تاکید بر بیانیه های سویدلر و هانس کونگ

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 79-88

احد فرامرز قراملکی


83. وثاقت گرایی در توجیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 73-103

مسعود الوند


84. تحلیل دیدگاه ملاصدرا دربارة سعادت در پرتو حرکت جوهری

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 29-46

حسین هوشنگی؛ مهران رضائی


86. نقد و بررسی ادلّة توحید افعالی در اندیشة فخر رازی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-50

علی رضا فارسی نژاد


87. لوازم و نتایج دیدگاه متأخر ویتگنشتاین دربارة دین و باور دینی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-48

نوّاب مقربی؛ امیرعباس علی زمانی


88. نظریۀ انگیزش الهیِ زاگزبسکی دربارۀ نسبت دین و اخلاق

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-51

شیما شهریاری؛ محسن جوادی


90. گسترۀ عصمت انبیا از دیدگاه فخر رازی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-52

علیرضا پارسا؛ علی پریمی


91. تأثیر دعا بر جهان قانونمند از دیدگاه استاد مطهری و النور استامپ

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-68

ام هانی جراحی؛ عبدالرسول کشفی


92. ارزش معرفت‌شناختی تجربۀ دینی: دیداری دوباره با سی. دی. براد

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-67

غزاله حجتی


94. بررسی دیدگاه راجر تریگ درباب التزام دینی و عقلانیت

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 47-67

فاطمه سعیدی؛ عبدالرسول کشفی


95. خودآشکارگی الهی و راهبرد اخلاقی موزر در توجیه باور به خدا

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-64

اعظم السادات حسینی حسین‌آباد؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی


96. میراث کانت در تجربۀ دینی شلایرماخر و نقدی بر تفاسیر موجود

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-61

محمدابراهیم باسط؛ مریم صانع پور؛ مهدی معین زاده؛ میثم سفیدخوش


98. اصل سنخیّت از دیدگاه فخر رازی و خواجة طوسی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 71-94

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی


99. ویتگنشتاین؛ انکار زبان خصوصی و مسئلة ایمان دینی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-79

محمد علی عبداللهی


100. بازسازی برهان تجربه دینی بر اساس دیدگاه پلنتینگا

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 55-74

علی شیروانی