1. دست‌اندازی عمل‌گرایانه: تبیینی معرفت‌شناختی به سود باورهای دینی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-73

علی کلانی طهرانی؛ احمد رضا همتی مقدم


2. خودآشکارگی الهی و راهبرد اخلاقی موزر در توجیه باور به خدا

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-64

اعظم السادات حسینی حسین‌آباد؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی


3. توجیه معرفت شناختی از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر، از مبناگرایی تا زمینه گرایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 21-56

محمد حسین مهدوی نژاد؛ بیوک علیزاده؛ رضا محمد زاده


4. نظریه معرفت شناختی ملاصدرا در بوته توجیه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 29-50

بیوک علیزاده


5. طبیعت گرایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 89-106

رضا اکبری


6. نقدی بر انسجام گرایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 173-185

محمد سعیدی مهر(مترجم) ریچارد فیومِرتُن(نویسنده)


7. وثاقت گرایی در توجیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 73-103

مسعود الوند


8. معرفت شناسی کلاسیک و معرفت شناسی جهان سومی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 45-71

مرتضی فتحی زاده


9. توجیه و تحلیل معرفت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 11-44

رضا محمدزاده