1. دست‌اندازی عمل‌گرایانه: تبیینی معرفت‌شناختی به سود باورهای دینی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-73

علی کلانی طهرانی؛ احمد رضا همتی مقدم


2. باور دینی و خودآیینی عقلانی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-112

امیرحسین خداپرست


3. واقع‌گرایی در فلسفهٔ دین ویلیام جیمز

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-70

عباس حاج زین العابدینی؛ محسن جوادی


4. بررسی و نقد معرفت شناسی دینی برند بلانشارد

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-144

جلال پیکانی؛ سید علی علم الهدی


5. جایگاه دل در معرفت شناسی دینی پاسکال

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 151-170

عبدالرسول کشفی؛ سیاوش اسدی


6. ویتگنشتاین: معنا، کاربرد و باور دینی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 69-104

محمد حسین مهدوی نژاد


7. عقلانیت باور دینی از نگاه برون گرایان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 9-43

محمد علی مبینی