کلیدواژه‌ها = بروس رایشنباخ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظریة دادباوری شرور طبیعی از منظر بروس رایشنباخ

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 113-133

عبدالرسول کشفی؛ آرزو مشایخی