کلیدواژه‌ها = تئودیسه
تعداد مقالات: 2
1. علل ناکارآمدی نظام‌های الهیاتی سنتی در پاسخگویی به مسئلۀ شر از دیدگاه دیوید گریفین

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-86

هاجر دربندی داریان؛ اعظم قاسمی؛ مالک شجاعی جشوقانی


2. تئودیسة پرورش روح جان هیک

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-96

امیر عباس علیزمانی؛ اکرم خلیلی