کلیدواژه‌ها = بازی زبانی
تعداد مقالات: 3
1. لوازم و نتایج دیدگاه متأخر ویتگنشتاین دربارة دین و باور دینی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-48

نوّاب مقربی؛ امیرعباس علی زمانی


2. ویتگنشتاین؛ انکار زبان خصوصی و مسئلة ایمان دینی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-79

محمد علی عبداللهی


3. توجیه معرفت شناختی از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر، از مبناگرایی تا زمینه گرایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 21-56

محمد حسین مهدوی نژاد؛ بیوک علیزاده؛ رضا محمد زاده