نویسنده = محمد اصغری
تعداد مقالات: 3
1. دین در کانون اندیشه فلسفی مکتب کیوتو

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 23-42

محمد اصغری


2. فهم دینی کرکگور از «سوبژکتیویته»

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-21

محمد اصغری؛ ندا محجل


3. جایگاه «خدا» در فلسفة نیشیدا کیتارو

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 135-149

محمّد اصغری