نویسنده = حسین غفاری
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه فلسفه دین در سنّت فلسفة اسلامی به روایت ابن‌سینا

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-64

حسین غفاری


2. علم حضوری نفس به بدن و خروج از ایدئالیسم مطلق

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 121-141

فیلیپ (علی) لنسل؛ حسین غفاری