نویسنده = عبدالرسول کشفی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نظریة دادباوری شرور طبیعی از منظر بروس رایشنباخ

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 113-133

عبدالرسول کشفی؛ آرزو مشایخی


2. جایگاه دل در معرفت شناسی دینی پاسکال

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 151-170

عبدالرسول کشفی؛ سیاوش اسدی


3. دسته بندی نظریه های توجیه معرفت شناختی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 65-87

عبدالرسول کشفی