1. جعل معنا از نگاه سارتر و نقد و بررسی آن بر اساس مبانی شناخت‌گرایی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-142

داود صدیقی؛ امیر عباس علیزمانی


2. لوازم و نتایج دیدگاه متأخر ویتگنشتاین دربارة دین و باور دینی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-48

نوّاب مقربی؛ امیرعباس علی زمانی


3. تئودیسة پرورش روح جان هیک

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-96

امیر عباس علیزمانی؛ اکرم خلیلی


4. مقایسه تقریر برهان جهان شناختی بر اثبات خدا نزد ابن سینا و سوین برن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 101-126

حسین شمس؛ امیر عباس علیزمانی


5. معنای معنای زندگی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 59-89

امیر عباس علیزمانی