نویسنده = نجمه کردزنگنه
تعداد مقالات: 1
1. نظریه علم مطلق پویا: نقد و بررسی دیدگاه جان سندرز در خصوص علم مطلق الهی و اختیار آدمی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-132

بهرام علیزاده؛ نجمه کردزنگنه