نویسنده = امیر مازیار
تعداد مقالات: 2
1. بررسی معنای هستی- خداشناسی در اندیشه هایدگر متاخر

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-36

هانی اشرفی؛ امیر مازیار