نویسنده = محمد سعیدی مهر
تعداد مقالات: 8
1. نظریۀ ابن‌سینا دربارۀ علم خداوند به جزئیات: بررسی تفسیر مایکل مارمورا

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-150

امیرحسین زادیوسفی؛ محمد سعیدی مهر؛ حسین زمانیها


2. تقریر نوین مسئلۀ منطقی شر و دفاع اختیارگرایانه

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 191-212

فاطمه نام آور؛ لطف الله نبوی؛ محمد سعیدی مهر


3. صفات فعل خداوند از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 61-78

محمّد سعیدی مهر؛ مریم باروتی


4. وییلیام کریک و تبیین ازلیت خداوند

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-31

محمد سعیدی مهر؛ فاطمه ملاحسنی


5. تحلیل ایده انسان معلق در فضا، بر اساس مدل منطقی سورنسن

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 129-152

محمد سعیدی مهر؛ وحید خادم زاده


6. ملاحظاتی در باب گزاره های موجه و معنا شناسی آن در فلسفه اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 21-39

محمد سعیدی مهر


7. جهت جمله ای و جهت شیئی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 125-148

محمد سعیدی مهر


8. نقدی بر انسجام گرایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 173-185

محمد سعیدی مهر(مترجم) ریچارد فیومِرتُن(نویسنده)