نویسنده = متین طائفه رستمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه ویلیام کریگ در باب مسئلۀ تقدیرگرایی کلامی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 223-245

عبدالرسول کشفی؛ متین طائفه رستمی